Om

Svenska ESPAnet (eller Nätverket för forskning om socialpolitik och välfärd) fungerar som en mötesplats för forskare och doktorander verksamma i Sverige. Nätverket drivs som ett tvärvetenskapligt samarbete mellan Institutet för social forskning (SOFI) vid Stockholms universitet, Institutet för framtidsstudier (IF), Historiska institutionen vid Stockholms universitet, Krimonologiska institutionen vid Stockholms universitet, Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa (CHESS) vid Stockholms universitet/Karolinska institutet, Sociologiska institutionen vid Göteborgs universitet, Sociologiska institutionen vid Lunds universitet, Sociologiska institutionen vid Stockholms Universitet, Sociologiska institutionen vid Umeå universitet, Statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet, och Äldreforskningscentret (ARC) vid Karolinska institutet.

Genom nätverket vill vi bibehålla och utveckla kommunikation och samarbete mellan forskare och doktorander i Sverige som är aktiva inom området socialpolitik och välfärd. Vid de olika institutionerna bedrivs för närvarande ett flertal projekt med fokus på välfärdsstat, levnadsförhållanden och marginalisering. Nätverket erbjuder en möjlighet att samla och fördjupa vår kunskap om välfärdens och socialpolitikens utveckling och utmaningar, samt hur strukturförändringar och reformer påverkar människors välfärd, levnadsförhållanden, resursfördelning och handlingsutrymme.

Nätverket innebär en fortsättning och utveckling av ett projekt med seminariebehandling av uppsatser som inleddes under 1980-talet av professorerna Robert Erikson och Walter Korpi. Denna seminarieserie hölls en gång om året och uppstod senare vid några tillfällen. Sedan 2005 har nätverket vuxit successivt. Professor Joakim Palme (då vid Institutet för framtidsstudier, nu vid Uppsala universitet) var koordinator för nätverket under perioden 2005-2007. Professor Stefan Svallfors vid Umeå universitet ledde nätverket under åren 2012-2014. Därefter har professor Kenneth Nelson vid Stockholms universitet fungerat som koordinator. Under årens lopp har nätverket vid upprepade tillfällen erhållit ekonomiskt stöd från Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE).

Kärnan i nätverket utgörs av de årligen återkommande höstseminarierna. Under senare år har höstseminarierna kompletterats med ett mindre nätverksmöte under våren. Vart annat år sker vårmötet i anslutning till, eller som en del av, Sociologdagarna, som är en nationell konferens arrangerad av det Svenska sociologförbundet. Inom ramen för det Svenska sociologförbundet leder Kenneth Nelson en arbetsgrupp för socialpolitik och välfärd.

Höstseminariet varar i två dagar och som regel deltar 30-40 personer, varav huvuddelen kommer från de institutioner som ingår i nätverket. För att vidga intresset för nätverket uppmuntrar vi enskilda forskare utanför nätverket att delta. Höstmötet utgör ett viktigt forum för doktorander och yngre forskare att diskutera sin forskning, och få värdefull återkoppling från etablerade forskare som de inte annars regelbundet möter. Samtidigt får nätverkets seniora forskare en bred uppfattning om den nya forskning som bedrivs i Sverige. Ett sådant ömsesidigt utbyte över generationerna och mellan discipliner är av central betydelse för att utveckla och långsiktigt säkra kvaliteten på svensk forskning om socialpolitik och välfärd.

Nätverket har också en internationell koppling. Sedan 2008 har nätverket status som nationell underavdelning till ESPAnet (Network for European Social Policy Analysis). ESPAnet verkar för att uppmuntra och stödja tvärvetenskaplig forskning om socialpolitik och välfärd.